Disclaimer

Privacy Verklaring Market Discovery B.V.

Market Discovery® verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, van prospects en van klanten voor haar opdrachtgevers en van bezoekers van haar eigen website. Market Discovery® vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Market Discovery® voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe Market Discovery® dat doet.

Contactgegevens
Market Discovery B.V. (Kamer van Koophandel 33245904)

Bezoekadres:
Ouderkerklaan 1
1185 AB Amstelveen

Postadres:
Postbus 9230
1180 ME Amstelveen

Telefoon:
020 – 644 44 80

Email:
info@marketdiscovery.nl

Welke gegevens voor welke doeleinden
Market Discovery® vraagt niet meer gegevens van (contactpersonen van) prospects en van klanten voor haar opdrachtgevers en van bezoekers van haar eigen website, dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden.

Market Discovery® benadert bedrijven en organisaties (business to business) die in overleg met haar opdrachtgevers zijn geselecteerd uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Namen van contactpersonen binnen bedrijven worden vastgelegd om telefonische (inventarisatie-)gesprekken mee te voeren. Deze inventarisaties worden op basis van een met de opdrachtgever van Market Discovery® opgesteld script uitgevoerd.

De verkregen gegevens worden eenmalig aan de opdrachtgever verstrekt voor marktonderzoek doeleinden of voor commerciële opvolging indien de contactpersoon hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Naam, adres en telefoongegevens die vrijblijvend op de eigen website van Market Discovery® worden achtergelaten zullen alleen gebruikt worden om met u te communiceren. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een nadere kennismaking.
De verwerking van persoonsgegevens door Market Discovery® gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Delen van gegevens met derden
Market Discovery® deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan haar opdrachtgevers, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

De site van Market Discovery® kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Market Discovery® draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe die partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig
Market Discovery® heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van prospects en klanten van opdrachtgevers en van bezoekers van de website worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Market Discovery® bewaart persoonsgegevens van contactpersonen van prospects en klanten van haar opdrachtgevers en bezoekers van de website niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Market Discovery® streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Market Discovery® op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Als Market Discovery® de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Market Discovery® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Market Discovery®.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: administratie@businessdiscoveries.nl
Gebruiksvoorwaarden website en legal disclaimer
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals u deze in deze gebruiksvoorwaarden aantreft. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan Market Discovery BV, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Market Discovery BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Merken en beelden
Alle merken, beelden en logo’s op deze website zijn eigendom van Market Discovery BV of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Market Discovery BV is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo’s, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door anderen dan worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Market Discovery BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen.

De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Market Discovery BV van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.

Disclaimer
Market Discovery BV heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Market Discovery BV, noch zijn werknemers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. Market Discovery BV behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.